Lương và bảo hiểm

Hợp chuẩn - công bằng

Tính lương theo thời gian thực

Hệ thống luôn kết nối với kết quả tính công, phiếu lương được tự động tạo ra và tính toán khi có sự kiện tạo nên thay đổi trong phiếu lương.
Tuy nhiên phiếu lương chỉ ở trạng thái "Nháp", chỉ khi người có thẩm quyền phê duyệt theo yêu cầu, phiếu lương mới có giá trị

Tính lương cơ bản

Phụ thuộc vào số ngày công đi làm và mức lương theo Hợp đồng

Tính phụ cấp

Phụ thuộc vào các luật tính phụ cấp được định nghĩa. Có 2 loại phụ cấp: cố định hàng tháng hoặc phụ thuộc vào số ngày công
Aliswork cho phép bạn định nghĩa không giới hạn các loại phụ cấp.

Tính các khoản giảm trừ thu nhập

Bao gồm giảm thu nhập do vi phạm ký luật lao động (phụ thuộc chế tài) và gairm thu nhập do đóng bảo hiểm theo quy định

Bảo hiểm theo luật định

Gồm các khoản doanh nghiệp đóng cho nhà nước

Tính thuế thu nhập cá nhân

Cho phép bạn cầu hình các ngưỡng và mức thuế suất nộp thuế thu nhập cá nhân cũng như giảm trừ gia cảnh

Báo cáo thuế thu nhập cá nhân của người lao động

Thu nhập sau thuế


Thiết lập kỳ tính lương

Hệ thống tự động thiết lập ký tính lương vào mỗi đầu tháng.

Bạn có thể cấu hình các ngày nghỉ theo chính sách được hưởng lương của mỗi kỳ tính lương

Thiết lập cấu trúc lương

Cấu trúc lương là một khái niệm độc đáo của Aliswork

Cấu trúc lương là một tập hợp các luật để tính lương bao gồm các luật:

  • Tính lương cơ bản
  • Tính các loại phụ cấp
  • Tính các giảm trừ

Cấu trúc lương có tính chất kế thừa nên bạn có thể dễ dàng tạo ra một cấu trúc lương mới từ một cấu trúc lương đã có sẵn. Khi tạo một hợp đồng lao động bạn chỉ việc nhập mức lương cơ bản đã thỏa thuận với người lao động và lựa chọn một cấu trúc lương phù hợp.

Việc áp dụng cấu trúc lương sẽ đảm bảo được tính thống nhất về chính sách tiền lương cho mỗi vị trí công việc (job position)

Cấu hình phụ cấp

Phụ cấp là các khoản làm tăng thu nhập cho người lao động

Bạn có thể dễ dàng cấu hình các loại phụ cấp với các thuộc tính:

  • Giá trị cố định hoặc tỷ lệ phần trăm
  • Giá trị phụ cấp phụ thuộc và thu nhập hàng tháng hoặc thu nhập theo ngày công
  • Phụ cấp được áp dụng chung cho toàn bộ các cấu trúc lương hay không?

Aliswork không giới hạn định nghĩa số lượng các phụ cấp.

Đăng ký

Bằng việc gửi yêu cầu đăng ký, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng của Aliswork